Les cookies ens ajuden a oferir els nostres serveis. A l'utilitzar-los, acceptes les cookies. Més informació OK

ENTRAR

E-mail o contraseña incorrectes.
Prova de nou o prem a Recordar claus d’accés.

1. REGISTRAR-SE | 2. CREAR ESDEVENIMENT
Accepto la política de privacitat i condicions d’ús

Condicions d'Ús i Privadesa

AVÍS LEGAL

Condicions d’accés i utilització́ de la pàgina web

www.basquetcatala.cat es un domini d’Internet titularitat de la Federació́ Catalana de Basquetbol (FCBQ) amb CIF no G08665432, domiciliada a Barcelona, Rambla Guipúscoa no 27 (08018), inscrita amb el n 1.437 del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

La FCBQ es troba regulada per la normativa esportiva vigent, així com pels seus Estatuts, Reglaments i resta de normativa interna que trobarà publicada a l’apartat “Normatives” d’aquesta pàgina.

Mitjançant el present avis legal s’informa als usuaris de les condicions generals aplicables a la utilització́ o consulta dels serveis que es faciliten a través d’aquesta Web. La utilització́ o consulta dels serveis indicats suposa per part dels visitants o usuaris la plena acceptació́ i sense reserves de les condicions que s’exposen al present avís legal. El visitant es compromet a utilitzar aquesta Web i els serveis que s’hi ofereixen de conformitat a la llei, a les presents condicions generals, a la moral i bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic.

La FCBQ es reserva la facultat, en tot moment i sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions al present avís legal, a la informació́ continguda a la seva web o en la configuració́ d’aquesta. Així́ mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment o de millora de les mateixes.

Continguts

Tots els continguts que es publiquen a través d’aquesta Web, incloent els textos, dades personals, informació́, imatges, disseny, logotips i qualsevol altre material son de titularitat de la FCBQ, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests a la FCBQ. Tots els drets estan reservats. En cap concepte, l’accés a la pàgina web implica la renuncia o cessió́ de tals drets, ni confereix cap dret d’utilització́, modificació́, distribució́, reproducció́ o explotació́ sense que es disposi prèviament del consentiment escrit i exprés per part del titular del dret. La vulneració́ d’aquesta normativa, ja sigui de forma directa o indirecta i a través de qualsevol mitjà o suport implicarà̀ la interposició́ de les accions legals pertinents.

Els titulars de les dades i imatges que es publiquen a través d’aquesta pàgina Web poden posar en coneixement de la FCBQ qualsevol observació́ que els afecti o els pugui perjudicar enviant un correu electrònic a la següent adreça: lopd@basquetcatala.cat.

Enllaços

El Portal posa a la disposició́ dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaços, que permeten als Usuaris accedir a llocs i pàgines web pertanyents i/o gestionats per terceres. La instal·lació́ d’aquests enllaços al Portal té per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca de continguts i serveis disponibles a Internet, així́ com l’accés a la informació́.

El fet d’incloure enllaços no implica l’existència de cap relació́ entre la FCBQ i el propietari de la pagina web enllaçada, com tampoc l’acceptació́ i aprovació́ per part de la FCBQ dels seus continguts i/o serveis, essent el seu propietari l’únic responsable dels mateixos.

La FCBQ no té cap control sobre les pagines enllaçades a través dels vincles que s’incorporen al Portal i no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals el visitant pugui accedir en aquestes pagines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos. Per aquest motiu, es recomana a l’usuari d’extremar la prudència quan s’accedeixi als portals enllaçats i en cas de que, visualitzi qualsevol contingut que li sembli il·lícit, perjudicial o ofensiu li preguem que ens ho comuniqui immediatament enviant un correu electrònic a l’adreça: lopd@basquetcatala.cat amb la finalitat de que ho puguem solucionar.

Àrea privada

Per poder accedir a les àrees privades d’aquest portal cal autorització prèvia de la FCBQ omplint el formulari corresponent i adjuntant la documentació que s’indica. Cada club disposarà d’un nom d’usuari i contrasenya d’accés individual i s’haurà de comprometre a complir les instruccions i mesures de seguretat que es facilitin a cada moment.

Les dades o imatges a les quals es pugui accedir a través dels noms d’usuari i contrasenyes no es poden comunicar a tercers, ni difondre de forma oberta a través d’Internet o de qualsevol altre mitjà, sense la prèvia autorització́ expressa de la FCBQ o de l’afectat.

Els danys que puguin derivar-se del mal ús de la informació́ publicada a les àrees privades o de la falta de confidencialitat de la contrasenya assignada al club, serà̀ responsabilitat del propi club, el qual haurà̀ de respondre davant dels perjudicats, la FCBQ, l’Agència Espanyola de Protecció́ de Dades i l’Agència Catalana de Protecció́ de Dades.

Política de Privacitat del portal

Excepte en relació́ a la utilització́ de cookies que pot consultar a la pestanya corresponent, la FCBQ tan sols disposa de la informació́ que l’usuari facilita voluntàriament a través de la complementació́ dels formularis que es posen a disposició́ de tots els visitants o dels correus electrònics que es poden dirigir a la FCBQ. Aquestes dades son tractades amb la màxima confidencialitat i utilitzades per gestionar la seva sol·licitud, per a l’enviament d’informació relacionada amb el basquetbol i la realització d’estadístiques.

FCBQ guardarà̀ les dades de caràcter personal que li siguin voluntàriament facilitades en un fitxer de la seva titularitat que ha estat inscrit al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció́ de Dades i adoptarà̀ les mesures tècniques necessàries d’acord amb la normativa vigent, per tal d’evitar la seva alteració́, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L'FCBQ podrà enviar, mitjançant correu electrònic, postal o per qualsevol mitjà telemàtic, a tots els seus federats o usuaris que s’inscriguin als serveis oferts a través d’aquesta pàgina o de les aplicacions mòbils de la federació, comunicacions sobre les activitats que organitzi, així com qualsevol altre informació relacionada amb l'esport del basquetbol. Per l’enviament d’aquestes notificacions es podran utilitzar eines que permetin el seguiment, anàlisi i realització d’estadístiques amb la finalitat de verificar la correcta entrega i valorar la resposta rebuda, a fi de millorar la nostra comunicació amb els destinataris. No obstant, es podrà donar de baixa d’aquests enviaments en qualsevol moment. Tots els afectats poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació́, oposició́ o cancel·lació́ dirigint un escrit juntament amb una fotocopia del seu DNI o passaport a la següent adreça: Assessoria Jurídica de la Federació́ Catalana de Basquetbol, Rambla Guipúscoa n. 27 (08018) Barcelona. 

Tots els afectats poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació́, oposició́ o cancel·lació́ dirigint un escrit juntament amb una fotocopia del seu DNI o passaport a la següent adreça: Assessoria Jurídica de la Federació́ Catalana de Basquetbol, Rambla Guipúscoa n. 27 (08018) Barcelona.

Seguretat

La FCBQ ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió́ necessàries per a mantenir el nivell de seguretat necessari, d’acord a la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstancies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible, i sempre de conformitat amb l’estat de la tècnica, la seva alteració́, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

No obstant, la FCBQ no pot garantir que el portal o el servidor on s’allotja estiguin lliures de virus i tampoc es fa responsable dels danys que es puguin derivar de l’accés al portal.

Legislació́ aplicable

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la legislació́ i jurisdicció́ espanyoles.